Zakres usług

Prawo cywilne

Prawo cywilne to gałąź prawa, z którą najczęściej spotykamy się w życiu codziennym. Do spraw cywilnych należą sprawy z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego, czy prawa zobowiązań. W każdej sprawie nasi klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc prawną. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy wymagane dokumenty i pisma procesowe oraz reprezentujemy klientów przed sądem.

 

Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną pomoc cywilno-prawną, w szczególności w sprawach dotyczących:

 • roszczeń przeciwko ubezpieczycielowi, w szczególności o odszkodowanie i zadośćuczynienie np. za śmierć osoby najbliższej, za krzywdę
 • ochrony dóbr osobistych
 • zniesienia współwłasności, zasiedzenia, ustanowienia drogi koniecznej, służebności
 • stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zachowku
 • odwołania darowizny
 • ubezwłasnowolnienia
 • zapłaty należności

Niezapłacona faktura pozew Lublin

Najpopularniejszą kategorią spraw z zakresu prawa cywilnego są sprawy o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z zawartych umów. Niestety coraz częściej nieuczciwi kontrahenci nie regulują terminowo swoich zobowiązań, a nam pozostaje niezapłacona faktura. W przypadku braku uiszczenia należności pierwszym krokiem powinno być wystosowanie przedsądowego wezwania do zapłaty. Wezwanie takie powinno zawierać:

 • dane osobowe dłużnika, jak i wierzyciela
 • oznaczenie zobowiązania, którego nie spełniono
 • kwotę długu i ewentualnych odsetek 
 • termin, do którego należy dokonać zapłaty
 • dane do przelewu (numer rachunku bankowego)
 • informację o konsekwencjach braku zapłaty w wyznaczonym terminie

Brak odpowiedzi na wezwanie do zapłaty lub celowe jego nieprzyjęcie pozwala skierować sprawę do sądu. Pozew o zapłatę można wystosować do sądu w ramach postępowania zwykłego, uproszczonego, upominawczego lub nakazowego. Na każdym etapie możesz liczyć na wsparcie naszej Kancelarii. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie uzyskania zapłaty należności w tym za niezapłacone faktury. 

Sprawa spadkowa adwokat Lublin

Prawo spadkowe to jedna z gałęzi prawa cywilnego, z którą prędzej czy później każdy z nas ma styczność. Reguluje ono przeniesienie praw i obowiązków majątkowych po śmierci spadkodawcy na inne osoby. W skład spadku wchodzą zarówno aktywa, jak i pasywa, dlatego przy podjęciu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nieoceniona może okazać się pomoc dobrego adwokata od spraw spadkowych. Wiemy, że sprawy spadkowe często są zawiłe i skomplikowane, a z uwagi na fakt, że najczęściej dotyczą członków rodziny, są także delikatne, dlatego do wszystkich klientów podchodzimy indywidualnie. Świadczymy profesjonalne usługi prawne, dokładając wszelkich starań, by wszelkie sprawy sądowe kończyły się po myśli naszych klientów. Potrzebujesz doradztwa w postępowaniu spadkowym? Chcesz zrzec się spadku? Zostałeś wydziedziczony? Uważasz, że należy Ci się część majątku spadkowego? Zapraszamy do kontaktu.

 

W zakresie prawa spadkowego nasza Kancelaria Adwokacka pomaga klientom m.in. w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku z ustawy lub testamentu
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli o przyjęciu lub odrzuceniu spadku,
 • wystąpienie do Sądu o wyrażenie zgody na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka,
 • dział spadku
 • unieważnienie testamentu
 • zachowek
 • wydziedziczenie
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia
 • ochronę spadkobierców przed długami spadkowymi

Ochrona dóbr osobistych Lublin

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach pozostają takie dobra osobiste człowieka jak: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska. Jest to jednak katalog otwarty – zatem może być on poszerzany o inne, nowe dobra osobiste. Jeśli dobro osobiste zostaje zagrożone czyimś działaniem, pokrzywdzony może żądać zaniechania takich działań, a w przypadku kiedy doszło już do naruszenia dobra osobistego, usunięcia skutków naruszenia np. poprzez opublikowanie sprostowania, czy przeprosin, a także zapłatę zadośćuczynienia lub zapłaty określonej sumy na wskazany cel społeczny. Jeśli uważasz, że któreś z Twoich dóbr osobistych zostało naruszone i chcesz dochodzić swoich praw, skontaktuj się z naszą Kancelarią.

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego należą do kategorii spraw cywilnych. Do katalogu praw rzeczowych należy własność, w tym współwłasność, użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W zakresie prawa rzeczowego nasza Kancelaria wspiera klientów m.in. w:

 • sprawach o zasiedzenie nieruchomości
 • sprawach dotyczących korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli, dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej
 • zniesieniu współwłasności
 • sprawach o zasiedzenie nieruchomości
 • rozgraniczeniu nieruchomości
 • ustanowieniu drogi koniecznej
 • ustanowieniu i zniesieniu służebności 

Dotyczy Cię któraś z tych spraw? Potrzebujesz pomocy? Możesz liczyć na wsparcie profesjonalistów. Skontaktuj się z nami. 

Ubezwłasnowolnienie adwokat Lublin

Czasami, aby pomóc bliskiej nam osobie, którą dotknęła choroba psychiczna, niedorozwój, czy też inne zaburzenia psychiczne, w tym wynikające z uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, konieczne jest jej ubezwłasnowolnienie. Istnieją dwa rodzaje ubezwłasnowolnienia całkowite i częściowe. Ubezwłasnowolnieniu całkowitemu podlega osoba, która ukończyła 13 rok życia i jednocześnie na skutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności alkoholizmu i narkomanii, nie jest w stanie samodzielnie kierować swoim postępowaniem. Dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie ustanawia się opiekuna, chyba że pozostaje ona jeszcze pod władzą rodzicielską. 

 

Ubezwłasnowolnienie częściowe z kolei możliwe jest wtedy, gdy dana osoba ukończyła 18 rok życia i z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, stan tej osoby nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, ale potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw. Dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo ustanawia się kuratora. O ubezwłasnowolnieniu rozstrzyga sąd okręgowy, w którego okręgu zamieszkuje osoba, której dotyczy wniosek. Wniosek taki może złożyć małżonek, krewni w linii prostej, rodzeństwo, przedstawiciel ustawowy, a także prokurator. Istotne jest, aby do wniosku załączyć stosowną dokumentację medyczną oraz szczegółowo go uzasadnić, dlatego też warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata z naszej Kancelarii. 

Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń!