Blog

Rozwód. w Polsce czy za granicą?

Według danych GUS z 2020 r. na emigracji przebywa ponad 2 miliony Polaków. Wyjeżdżamy w poszukiwaniu lepszej pracy, lepszych warunków życia, większych perspektyw. Często to tam poznajemy „drugą połówkę”, zawieramy związek małżeński, zakładamy rodzinę. Niestety równie często okazuje się, że to jednak nie była TA połówka, związek się rozpada…

Kiedy można wziąć rozwód w Polsce?

Zgodnie z przepisami, rozwód w Polsce można przeprowadzić, jeżeli:

1. oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce, a jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce,

2. małżonek, który wytacza sprawę o rozwód co najmniej od roku przed wszczęciem postępowania ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce,

3. małżonek (obywatel polski), który wytacza sprawę o rozwód, co najmniej od 6 miesięcy przed wszczęciem postępowania ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Polsce,

4. oboje małżonkowie są obywatelami polskimi. 

W przypadkach 1-3 sądem właściwym, będzie sąd, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu. W razie braku tej podstawy, właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a w braku i tej podstawy, sąd miejsca zamieszkania powoda. W ostatnim przypadku, konieczne będzie skierowanie do Sądu Najwyższego wniosku o wyznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy. We wniosku można wskazać Sądowi Najwyższemu sąd, w którym chcielibyśmy się rozwodzić, przedstawiając argumenty przemawiające za wyznaczeniem właśnie tego sądu, np. dobre połączenie lotnicze z krajem, w którym zamieszkują strony. 

Kiedy trzeba wziąć rozwód za granicą?

W sytuacji, w której małżonkowie mają różne obywatelstwa, o tym, gdzie należy złożyć pozew o rozwód, rozstrzygać będzie prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają w chwili żądania rozwiązania małżeństwa miejsce zamieszkania. Jeśli w chwili żądania rozwiązania małżeństwa małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania, właściwe będzie prawo państwa, w którym małżonkowie mieli ostatnio miejsce pobytu, jeżeli jedno z nich ma w nim nadal miejsce zwykłego pobytu. W razie niemożności ustalenia prawa właściwego w powyższy sposób, właściwe będzie prawo polskie. 

Co jeśli pozwany nie stawi się na rozprawę?

Jeśli pozwany bez usprawiedliwienia nie stawi się na rozprawę, a nie złożył wcześniej odpowiedzi na pozew, sąd może wydać wyrok zaoczny. Taki wyrok sąd z urzędu doręcza pozwanemu, któremu w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia wyroku przysługuje prawo złożenia sprzeciwu. Jeśli natomiast pozwany złożył odpowiedź na pozew, jednak nie stawił się na rozprawę bez usprawiedliwienia, wówczas sąd może poprzestać na przesłuchaniu drugiego małżonka. Zaniechanie przeprowadzania dowodu z przesłuchania strony może nastąpić w razie ustalenia, że niezastosowanie się do wezwania sądu było wynikiem okoliczności zależnych od strony lub że jej stawienie się na rozprawę natrafia na poważne przeszkody niedające się w niedługim czasie usunąć (orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 21 lipca 1958 r., I CR 337/57). 

Czy można wziąć rozwód przez Internet?

Obecnie, na podstawie tzw. przepisów covidowych możliwe jest wyznaczenie przez sąd rozprawy w trybie zdalnym, jednak z uwagi na to, że takie rozprawy w sprawach o rozwód należą do rzadkości, aby móc uczestniczyć w sprawie rozwodowej przez internet należy złożyć odpowiedni wniosek. Jeżeli sąd się do niego przychyli, wcześniej zobowiąże nas do wskazania adresu e-mail, na który wysłany zostanie link do rozprawy. Do wzięcia udziału w rozprawie online niezbędne jest tak naprawdę wyłącznie urządzenie z kamerą i mikrofonem oraz stabilnym dostępem do internetu. Z pewnością dla osób mieszkających za granicą jest to wygodna forma uczestnictwa w rozprawie pozwalająca na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. 

Jeśli chcesz skorzystać z mojej pomocy zapraszam do kontaktu. Działam na terenie województwa lubelskiego, udzielam także konsultacji online. Pamiętaj, że rozwód to poważna sprawa, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata.